งานคอมพิวเตอร์

เวปไซค์ ใน ระบบ Host Web Server โรงพยาบาลสบเมย

รวม-website-Webserver-โรงพยาบาลสบเมย

 

เวปไซค์ องค์กร
1  เวปไซค์ โรงพยาบาลสบเมย  http://www.sobmoei.go.th
2  เวปไซค์ โรงพยาบาลแม่สะเรียง  http://www.mrh.go.th

 

เวปไซค์ ศูนย์ข้อมูล 43 แฟ้ม
3 ศูนย์ข้อมูล 43 แฟ้ม โซนใต้ (อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย อ.สบเมย) http://dhdczone.sobmoei.net
4 ศูนย์ข้อมูล 43 แฟ้ม (DHDC.) อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน http://dhdc5801.sobmoei.net
ศูนย์ข้อมูล 43 แฟ้ม (DHDC.) อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  http://dhdc5802.sobmoei.net
6 ศูนย์ข้อมูล 43 แฟ้ม (DHDC.) อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน http://dhdc5804.sobmoei.net
7 ศูนย์ข้อมูล 43 แฟ้ม (DHDC.) อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน http://dhdc5806.sobmoei.net

 

เวปไซค์ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอำเภอสบเมย http://im5806.sobmoei.net
9  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาลสบเมย  http://im11207.sobmoei.net
10 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโซนใต้ (อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย อ.สบเมย) http://datazone.sobmoei.net

 

เวปไซค์ แผนปฎิบัติการออนไลน์
11 แผนปฎิบัติงานออนไลน์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสบเมย http://plandh.sobmoei.net
12 แผนปฎิบัติงานออนไลน์ โรงพยาบาลสบเมย http://plansmh.sobmoei.net
13 แผนปฎิบัติงานออนไลน์ เครือข่ายสาธารณสุขโซนใต้ จ.แม่ฮ่องสอน http://planzone.sobmoei.net
14 แผนปฎิบัติงานออนไลน์ พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสบเมย http://planha.sobmoei.net
15 แผนปฎิบัติงานออนไลน์ โรงพยาบาลแม่สะเรียง http://plan.mrh.go.th

 

เวปไซค์ ทีมนำคุณภาพ กลุ่มงาน โรงพยาบาลสบเมย
16 เวปไซค์ งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสบเมย http://ha.sobmoei.net
17 เวปไซค์ งานพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลสบเมย http://hr.sobmoei.net
18 เวปไซค์ กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัว โรงพยาบาลสบเมย http://health.sobmoei.net
19 เวปไซค์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสบเมย http://it.sobmoei.net

 

 

website

 

ไฟล์  Code_html  Code_html_2