ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

งานรับผิดชอบของสุภาภรณ์ พุทธรัตน์

ขั้นตอนปฎิบัติงานของสุภาภรณ์ พุทธรัตน์

 

 

      p

 

1.UC.OP  Eclaim  excel    pdf

2.UC.IP Eclaim excel      pdf